Čerstvý olivový olej priamo z farmy, plnený do fliaš až pri našej objednávke. Garancia kvality a pôvodu - máme analýzy a certifikáty, ale hlavne niekoľkoročnú osobnú skúsenosť s výrobcom.

Reklamácie a vrátenie

Reklamácie

Oddelovač - Oleamo

 

Reklamáciu zasielajte na adresu SAFA s.r.o., Obchodná 173, Sečovce, 07801 - s priloženým dokladom o kúpe a vyplneným formulárom.

Formulár na stiahnutie tu.

 

Vrátenie

Oddelovač - Oleamo

Vrátený tovar zasielajte na adresu SAFA s.r.o., Obchodná 173, Sečovce, 07801 -  s priloženým dokladom o kúpe a vyplneným formulárom.

Formulár na stiahnutie tu.


Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Oddelovač - Oleamo

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Oddelovač - Oleamo

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese SAFA s.r.o., Obchodná 173, Sečovce, 07801. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Oddelovač - Oleamo

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 7  EUR “;

Späť do obchodu